A

MAGYAR FOTÓMŰVÉSZETI ALKOTÓCSOPORTOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK

alapszabálya

(A Szövetség közgyűlése 2023. április 1-jén új Alapszabályt fogadott el, mely a bíróság döntését követő 15 nap múlva emelkedik jogerőre.)

 

I. Általános rendelkezések

1. Az egyesület neve: Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége.

2. Az egyesület rövidített neve: MAFOSZ (a továbbiakban ez szerepel az alapszabályban)

3. Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: Association of Hungarian Photoclubs

4. A MAFOSZ székhelye: 2051 Biatorbágy, Jókai u. 12.

5. Az egyesület honlapjának címe: http://mafosz.hu/

6. A MAFOSZ jogi személy. A szervezet nem közhasznú jogállású.

II. A MAFOSZ célja

A MAFOSZ szervezett keretek között egyesíti és támogatja a Magyarországon működő fotóművészeti alkotócsoportok, továbbá a határainkon túl működő, többségében magyar nemzetiségű alkotókat tömörítő alkotóközösségek értékteremtő munkáját. Képviseli a tagegyesületek és azok tagjainak érdekeit a hazai és nemzetközi fotográfiai közéletben, a szerzői jogvédelemben, a művészeti és kulturális életben. A MAFOSZ célja továbbá a fotográfia népszerűsítése, a fényképészeti ismeretek oktatása, értékeinek megőrzése, a fotókultúra gyarapítása érdekében sokat tett alkotók, szakírók munkásságának megőrzése, emlékük ápolása.

III. A MAFOSZ tevékenysége

A MAFOSZ alaptevékenysége közé tartozik: művészeti és közművelődési célú fotókiállítások, fotó- és diafesztiválok, előadások, konferenciák, tanfolyamok, alkotótáborok, fotótréningek szervezése, amelyek elősegítik a tagegyesületek és azok tagjainak bekapcsolódását a hazai és a nemzetközi fotográfiai közéletbe.

A tagegyesületek által szervezett fotós programok megvalósulásának elősegítése, népszerűsítése, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó alkotóközösségek és egyéni alkotók kitüntetése, felterjesztésük állami kitüntetésekre, eredményeik és alkotásaik publikálása, könyvkiadás.

Szakmai információk összegyűjtése és terjesztése a tagegyesületek, valamint a sajtó részére.

A MAFOSZ kapcsolatokat teremt a külföldön működő szakmai szövetségekkel.

A MAFOSZ vállalkozási tevékenységet csak alaptevékenységének megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, hanem azt az alapszabályban meghatározott célok elérésére fordítja.

A MAFOSZ politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól nem fogad el.

A MAFOSZ nem fogad külföldről érkező pénzügyi támogatást.

IV. A MAFOSZ tagsága

 1. A MAFOSZ rendes tagja lehet valamennyi, a Magyarország határain belül működő fotóművészeti alkotócsoport (egyesület, fotóklub, fotószakkör, fotókör stb.) és a határainkon túl működő, magyar nemzetiségű alkotókat is tömörítő alkotóközösség, amennyiben közös programjuk középpontjában a fotográfia népszerűsítése, fotóművészeti alkotások létrehozása áll és elfogadják a MAFOSZ érvényben levő alapszabályát.
 2. A MAFOSZ pártoló tagja lehet az a – magyar és külföldi – természetes és jogi személy – a politikai pártokat kivéve – aki, illetve amely bármilyen módon támogatja a MAFOSZ munkáját.
 3. A MAFOSZ tiszteletbeli tagja lehet az, akit erre az elnökség – munkássága alapján – felkér.
 4. A MAFOSZ tagjai önként döntenek a belépésről és a kilépésről. A tagfelvételi jogot a közgyűlés gyakorolja. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
 1. A tagok jogai
 2. A MAFOSZ tagszervezetei választott küldöttjük útján gyakorolhatják tanácskozási és szavazati jogukat a közgyűlésen. A küldött személye bárki lehet, akit a tagszervezet tagsága erre a feladatra megválaszt. A tagszervezetek jelölteket állíthatnak a MAFOSZ valamennyi, választás útján betöltendő tisztségére.
 3. A tagszervezetek tagjai, a pártoló és tiszteletbeli tagok jogosultak részt venni a MAFOSZ különféle rendezvényein, igénybe vehetik a szövetség szolgáltatásait.
 1. A tagok kötelességei
 2. A rendes tagok – azaz a tagszervezetek – tagdíjat fizetnek a közös célok megvalósítása érdekében. A tagdíj mértékét a közgyűlés határozza meg.
 3. A pártoló tagok az általuk vállalt formában és alkalommal támogatják a MAFOSZ munkáját.
 4. A MAFOSZ tagjai betartják az alapszabályt és a nyilvánosság előtt is ennek szellemében nyilatkoznak.
 • A tagság megszűnése
 1. A tagság megszűnik a tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével, önkéntes kilépéssel vagy kizárással.
 2. Az önkéntes kilépést indoklás nélkül, írásban kell bejelenteni, mely a bejelentés beérkezése napjától érvényes.
 3. A MAFOSZ tagjai közül, az elnökségnek ki kell zárni azt a tagszervezetet, amely hat hónapig nem rendezi tagdíját, vagy tevékenysége nem áll összhangban az alapszabállyal. A kizárás tényét indoklással, a jogorvoslati lehetőségeket is tartalmazva, írásban, kell a tagszervezettel közölni. Ez ellen fellebbezni 30 napon belül a közgyűléshez lehet. A közgyűlés összehívásáig a tagságból eredő jogok és kötelezettségek szünetelnek.
 • A MAFOSZ szervezete
 1. A MAFOSZ legfőbb döntéshozó fóruma a küldött KÖZGYŰLÉS, amely megbízólevéllel felhatalmazott küldöttekből áll. Egy küldött több tagszervezetet is képviselhet, ha a tagszervezetek megbízóleveleivel rendelkezik. A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni, melynek időpontját az elnökség határozza meg. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha ezt a tagegyesületek 33 százaléka, vagy a Felügyelő Bizottság írásban kezdeményezi. A közgyűlés helyét, idejét, napirendi pontjait a rendezvény előtt legalább 15 nappal postázni kell a tagegyesületeknek. A közgyűlés határozatképes, ha a tagszervezetek küldötteinek legalább a fele + egy fő jelen van. Határozatképtelenség esetén, az eredeti időpont után 30 perccel ismételten összehívható a közgyűlés – azonos napirendi pontok tárgyalása esetén. Az ismételten összehívott közgyűlés a megjelenő tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés megismétlésének időpontja már az eredeti meghívóban is szerepelhet. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást csak az elnökség tisztújítása során kell elrendelni és akkor, ha a közgyűlés így határoz.
 2. A jelenlevő tagok háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozata szükséges az egyesület alapszabályának vagy céljának módosításához, ill. az egyesület megszűnéséről szóló döntéshez
 3. A közgyűlés a fenti módon választja meg a gyűlés levezető elnökét, jegyzőkönyv-vezetőjét és a szavazatszámláló bizottság tagjait. A határozatokat szóban, a szavazást követően a levezető elnök azonnal kihirdeti és jegyzőkönyvbe veszi.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az alapszabály megalkotása és módosítása;
 • a MAFOSZ tisztségviselőinek megválasztása, úgymint: elnök, alelnök, titkár, 7-9 területi elnök, 3 fős Felügyelő Bizottság, 3 fős Etikai Bizottság, 5 fős Jelölő Bizottság. Bármely tisztségre csak azok választhatók meg, akik szerepeltek valamely tagszervezet jelöltjei között, s akik írásban nyilatkoztak – megválasztásuk esetén – a tisztség betöltésére és az ezzel járó feladatok elvégzésére.
 • az Örökös Tiszteletbeli Elnök cím odaítélése;
 • az éves pénzügyi beszámoló elfogadása és a költségvetés meghatározása;
 • a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása; elnökének és tagjainak visszahívása, díjazásuk megállapítása
 • az Etikai Bizottság jelentésének elfogadása;
 • a fellebbezési ügyek tárgyalása;
 • a MAFOSZ működésével kapcsolatos szabályzatok kialakítása és jóváhagyása;
 • az éves munkaterv elfogadása;
 • a MAFOSZ Szalon pályázati feltételeinek elfogadása;
 • minden olyan ügy, amely a tagszervezetek többségének munkáját érinti.
 • könyvvizsgáló választása, visszahívása és díjazásának megállapítása
 • olyan szerződés megkötése, amelyet az egyesület saját tagjaival, vezető tisztségviselőivel, a felügyelő bizottság tagjaival, vagy ezek hozzátartozóival köt;
 • a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről szóló döntés
 1. Az ELNÖKSÉG 3 tagú, tagjai: a MAFOSZ elnöke, alelnöke és a titkára. Az elnökség határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.
 2. Az elnökség feladata a MAFOSZ munkájának szervezése és irányítása az éves munkaterv alapján a két közgyűlés között. Képviselni a tagszervezetek érdekeit a társadalmi fórumokon, az államigazgatási intézményekben és minden olyan helyszínen és alkalommal, ahol általában a fotókultúra vagy annak bármely területe érintve van. Tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatja a tagszervezeteket. Felkutatja azokat a pénzügyi forrásokat, amelyek a MAFOSZ célkitűzéséinek megvalósítását lehetővé teszik. Vállalkozást indít annak érdekében, hogy a MAFOSZ költségvetése bevételhez jusson. Elkészíti a szükséges beszámolókat és jelentéseket, amelyeket a közgyűlésen nyilvánosságra hoz.
 1. A MAFOSZ ELNÖKE irányítja és ellenőrzi az elnökség munkáját; képviseli a MAFOSZ-t a két és többoldalú tárgyalásokon és különféle eseményeken, rendezvényeken, intézményekben; szerződést köt, munkáltatói és utalványozási jogot gyakorol.

  A MAFOSZ elnöke: Horváth Imre

  anyja neve: Ritsmann Katalin
  lakhelye 2051 Biatorbágy, Jókai Mór u. 12.
 1. Az ALELNÖK - az elnök esetleges távollétében - teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki teendőket; az elnökhöz hasonlóan, de vele összehangoltan képviseli a MAFOSZ-t különféle fórumokon; utalványozási jogot gyakorol.

A MAFOSZ alelnöke: Bedő Kornél
anyja neve: Pásztor Zsófia
lakhelye: 7400 Kaposvár, Temesvár u. 24.

 1. A TITKÁR – az elnök és az alelnök távollétében, akadályoztatása esetén – képviseli a MAFOSZ-t különféle fórumokon; utalványozási jogot gyakorol; irányítja a gazdálkodással összefüggő feladatokat; segíti a MAFOSZ ügyviteli tennivalóit.

A MAFOSZ titkára: Fabó Katalin
anyja neve: Kapi Katalin
lakhelye: 2162 Őrbottyán, Móra F. u. 20.

 1. A TERÜLETI ELNÖKÖK közvetlen kapcsolatot tartanak a kijelölt területükön működő tagszervezetekkel, segítik munkájukat és tájékoztatják az elnökséget a tagszervezetek eredményeiről, javaslatairól, gondjairól. Tevékenyen közreműködnek a MAFOSZ rendezvényeinek előkészítésében; tanácsadó testületként segítik az elnökség munkáját.
 1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a MAFOSZ gazdálkodását, célkitűzéseinek megvalósítását, az alapszabály szerinti működését; tanácskozási joggal részt vesz az elnökségi üléseken; javaslatot tesz az esetleges hiányosságok pótlására; jelentést készít a közgyűlésnek.
 2. Az Etikai Bizottság eljár mindazon ügyekben, amelyekben a tagszervezetek, vagy azok tagjai hozzájuk fordulnak. Eljár olyan ügyekben is, amelyek vizsgálatát az elnökségi tagok, a Felügyelő vagy az Etikai Bizottságok tagjai kezdeményezik. Határozatukról az érintetteket, a közgyűlést és az elnökséget tájékoztatják.
 1. Az elnökség szükség szerint munka bizottságokat hozhat létre meghatározott feladatok ellátására.
 1. A MAFOSZ gazdálkodása
 1. A MAFOSZ bevételi forrásai: a tagszervezetek által befizetett tagdíjak; a pártoló tagok által nyújtott támogatások; a személyi jövedelemadó 1%-a, amennyiben azt valaki a MAFOSZ javára ajánlotta fel; a rendezvények és vállalkozások költséggel csökkentett bevétele; pályázati úton nyert támogatások, egyéb bevételek.
 2. A MAFOSZ kiadásait a munkatervhez igazított pénzügyi terv tartalmazza, amelynek teljesítéséről az elnök a közgyűlésen számol be.

Jelen alapszabályban nem érintett egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá a mindenkor joghatályos rendelkezései az irányadók. Az Egyesület felett a törvényességi felügyeletet az illetékes ügyészség a rá irányadó szabályok szerint látja el.

A jelen alapszabályt a Közgyűlés 2023. április 1-én fogadta el.

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalomnak.

Horváth Imre

 elnök